view

Tachineputa

Tachineputa-no-Yakata
(Tachineputa Museum)

Tsugaru Railway 

Tsugaru Peninsula Sightseeing Attendants

Shayokan

Tsugaru Shamisen Hall

Kyu-Tsushima-Ke-Shin-Zashiki: Osamu Dazai's wartime evacuation home

Ashino Park

Lake Jusan